Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky EuropAds.eu

Obecná ustanovení
 • Uživatelem EuropAds.eu (dále jen "uživatel") je člověk, který se registruje do systému EuropAds.eu.
 • Inzerent je uživatel, který kupuje reklamní odkazy.
 • Publisher je uživatel, který poskytuje reklamní plochu na své stránce.
 • Provozovatelem EuropAds.eu (dále jen "provozovatel") je člověk, který vlastní stránky EuropAds.eu (administrátor).
 • Reklamní plochou se rozumí prostor na stránce publishera, na němž budou zobrazeny reklamní kampaně systému EuropAds.eu
 • Reklamní kampaní se rozumí reklamní odkaz, který je zakoupen na reklamní ploše na určitou dobu.
 • Registrace do systému EuropAds.eu je bezplatná.
 • Registrace stránky do systému EuropAds.eu je bezplatná.
Podmínky přidání stránky a reklamní plochy
 • Publisher musí při přidávání stránky uvést výstižný název a popis, který odpovídá obsahu webu.
 • Web publishera nesmí obsahovat samospouštěcí dialery či jiné activeX prvky a programy, jež by jakýmkoliv způsobem mohly narušit funkčnost počítače nebo způsob připojení k internetu návštěvníka.
 • Do systému EuropAds.eu nesmí být přidávány duplicitní stránky, které obsahují totožný obsah, jako stránka již v systému registrovaná. Do systému nesmí být přidávány tzv. "Doorway pages", stránky obsahující pornografický materiál, kasina, sázkové kanceláře (kvůli postihu Googlu), či obsah porušující zákony příslušné země.
 • Do systému nebudou vpuštěny stránky, které slouží jako linkové farmy.
 • Do systému nebudou vpuštěny stránky, které slouží pouze k účelu výdělku z prodeje zpětných odkazů a které nebudou pro systém EuropAds žádným přínosem.
 • Do systému nebudou vpuštěny viditelně nedokončené stránky.
 • Stránky typu MFA a minisites budou před schválením důkladněji posouzeny.
 • Stránky musí být funkční, pravidelně udržované a dostupné.
 • Registrovaná stránka obsahující aktivní reklamní plochu resp. aktivní reklamní kampaně nesmí být svévolně odstraněna ze systému. Pokud stránka obsahuje aktivní reklamní kampaň, musí publisher oznámit provozovateli případné zrušení reklamní plochy 30 dní předem pomocí kontaktního formuláře. V opačném případě publisher přijde o výdělky za celé předplacené období aktivních reklamních kampaní pro tyto stránky a vystavuje se riziku zablokování účtu.
 • Vygenerovaný kód pro reklamní plochu umístěný na stránku nesmí být odstraněn nebo blokován po dobu aktivních reklamních kampaní na této reklamní ploše. V opačném případě publisher přijde o výdělek z těchto reklamních kampaní.
 • Publisher nesmí upravovat vygenerovaný kód pro reklamní plochu, vkládat jej do iframu, framu (rámce) či jiné stránky, která nemá inzerované vlastnosti, dále do javascriptu či bloku s nastavením rel="nofollow".
 • Reklamní plocha musí být na viditelném místě a čitelná (zejména se jedná o barvu písma a barvu pozadí, na níž je).
 • Bannery nesmí běžet v rotaci s jinými.
Nákup a prodej reklamy
 • Na aktivních reklamních plochách, které mají alespoň jedno volné místo, může inzerent koupit reklamní odkaz na dobu 1 den – 1 rok, případně na dobu neurčitou.
 • EuropAds.eu nabízí více druhů reklam, pro všechny platí stejná pravidla včetně výše ceny, kterou si stanovuje majitel plochy sám. Inzerent může navrhnout publisherovi nižší cenu, kterou ten může a nemusí přijmout.
 • Reklamní odkaz nesmí vést na pornografické stránky, či stránky obtěžující nebo porušující zákony dané země.
 • Reklamní kampaň je kupována inzerentem na min. dobu 1 dní.
 • Ceny odkazů na jednotlivých reklamních plochách jsou uvedeny v přehledu aktivních nabízených reklamních ploch a v ceníku, jednotné ceny jsou vždy za jeden odkaz na publisherem stanovenou dobu.
 • Při zakoupení reklamy na delší dobu je cena platná po celou dobu běžící kampaně a nelze ji zpětně měnit v závislosti na měnícím se PR stránky, na níž inzerce je.
 • Při zrušení reklamní kampaně inzerentem mu zaniká nárok na vrácení peněz. Publisher může v takovém případě požádat o vyplacení poměrné částky za zobrazené dny, po něž se reklama zobrazovala na jeho reklamní ploše.
 • Při odstranění reklamní plochy ze stránek zaniká publisherovi nárok na výplatu, inzerentovi bude po vyžádání vrácena poměrná částka daná počtem dnů, kdy se reklama zobrazovala, a celkové objednané době. Např. byla zakoupena reklama na 30 dní, zobrazovala se jen 15 dní. Inzerent dostane zpět platbu za 15 dní a publisher ztrácí nárok na celou částku.
 • Provozovatel vyplatí publisherovi na jeho EuropAds účet po skončení předplacené reklamní kampaně její celou částku poníženou o 20% provizi.
 • Publisher má právo bez udání důvodu odmítnout zakoupenou reklamu, pokud si zvolil možnost ručně ověřovat nabídky reklam. V takovém případě je reklama stornována a částka v plné výši vrácena inzerentu.
Platby za reklamu
 • Uživatelé mohou zaplatit reklamy pomocí PayPal, které se zobrazí v objednávce.
 • Reklama se spustí až ve chvíli až ve chvíli, kdy administrátor verifikuje platbu na EuropAds účet.
 • Minimální vklad na PayPal činí 20€.
 • Z platby na PayPal je stržen manipulační poplatek 3% (min. 1 €).
 • K vkladu bude na vyžádání vystavena faktura a zaslána s fakturačními údaji na emailovou adresu uživatele.
Výplaty z účtu
 • Výplaty na PayPal budou prováděny na konci měsíce, a to vždy 25. den v měsíci. V tyto dny budou vyřízeny schválené žádosti podané nejpozději den předem. Žádosti podané ve výplatním dni mohou být vyřízeny až další výplatní den.
 • Výplata naspořených kreditů probíhá na PayPal uživatele, splatnost je max 30 dní od data schválení žádosti o výplatu.
 • Minimální částka pro výplatu je 40€.
 • Pro výplatu lze vystavit fakturu.
 • Za řádné plnění všech daňových povinností souvisejících s příjmem vyplacené částky nese plnou odpovědnost uživatel a bere na vědomí, že výplata ze systému EuropAds.eu podléhá platným zákonům dané země o dani z příjmu.
Povinnosti uživatele
 • Uživatel musí při registraci uvést skutečný, uživatelem užívaný, e-mail pro případný kontakt. V opačném případě bude uživatel vymazán.
 • Uživatel nesmí zakládat více svých účtů.
 • Uživatel neposkytne své heslo do systému nepověřené osobě.
 • Uživatel nebude záměrně klamat ostatní uživatele nebo provozovatele lživými údaji o nabízené stránce, či zadávané reklamě.
 • Uživatel bude v rámci svých možností sledovat novinky systému EuropAds.eu a bude údaje o svých stránkách, plochách a reklamách uvádět vždy aktuálně a co nejpřesněji.
Odpovědnost a záruky provozovatele
 • Provozovatel neposkytuje záruku na nepřetržitou dostupnost stránky. Mohou nastat výpadky např. u poskytovatele hostingu nebo při aktualizaci webu.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout užíváním systému EuropAds.eu.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah webů jednotlivých uživatelů. Na stránky uživatelů je pouze odkazováno a veškerou odpovědnost za obsah stránek nese tvůrce webu, případně poskytovatel hostingu.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za výši Google PageRanku, Alexa-Ranku, návštěvnosti a jiných ukazatelů kvality stránek v systému EuropAds.
Povinnosti provozovatele
 • Provozovatel se zavazuje nikomu neposkytnout bezdůvodně kontaktní údaje uživatele.
 • Umístění vygenerovaného kódu pro reklamní plochu na stránce uživatele je pravidelně kontrolováno.
 • Provozovatel bude dle svých schopností vyřizovat požadavky či stížnosti všech uživatelů, systém dále zlepšovat a pečovat o jeho chod.
 • Provozovatele je možno kontaktovat mailem prostřednictvím kontaktního formuláře, na ICQ nebo na dalších uvedených kontaktech. Závazkem provozovatele je tyto komunikační toky monitorovat, z různých důvodů ale provozovatel nemusí v danou chvíli na požadavek uživatele reagovat.
 • Při zásadních změnách bude provozovatel informovat uživatele emailem.
Porušení pravidel
 • Porušení pravidel znamená porušení těchto podmínek, klamání uživatelů o své nabízené stránce, podvod vůči provozovateli, snaha o zmanipulování finančních toků v systému či jiné nekalé nakládání s jakýmikoliv prostředky systému EuropAds.eu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo smazat záznamy uživatelům, kteří porušili tato pravidla nebo jinak negativně ovlivnili chod systému EuropAds.eu.
 • Při porušení pravidel uživatel ztrácí nárok na výplatu naspořené částky.
Závěrečná ustanovení
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat informační e-maily do e-mailových schránek uvedených při registraci.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout stránku uživatele do systému EuropAds.eu, a to bez udání důvodu.
 • Provozovatel může zastupovat uživatele ve věci propagace jejich reklamních ploch.
 • Registrací do systému EuropAds.eu uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.


Registrovat do EuropAds.eu ZDE
V případě dotazů nás kontaktujte.

Platí od 01.01.2012, poslední úprava pravidel 01.01.2012

.